Land of Plenty

Land of Plenty
Acrylic (11" x 14")